تاریخچه

مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز در اسفند ماه سال 1386 با موافقت اولیه معاونت پژوهشی و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیراز بطور موقت در بیمارستان نمازی آغاز بکار نمود و پس از پیگیری های مداوم از شهریور ماه سال 1387 بصورت غیر مصوب در بیمارستان شهید چمران شروع بکار نمود.
 
با همت اعضای هیات علمی مرکز و پیگیری مجدانه توسط اعضاء و ریاست مرکز و حمایت رياست محترم دانشگاه پرونده مرکز جهت کسب موافقت اصولی در مهر ماه 1387 به وزارت متبوع ارسال گردید و در شهریور ماه سال 1388 مورد تایید معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت متبوع قرار گرفت و سپس جهت تصویب نهایی به شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسال شد كه با موافقت شورای گسترش دانشگاه ها دارای موافقت اصولی از مورخ 88/9/1 گرديد و در خرداد 1392 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت متبوع شد.


 

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir