اولويت های پژوهشی

 
     محور اول: بيماري های جراحی مغز و اعصاب (نوروسرجری)

- بررسی روشهای پيشگيرانه دارويی و جراحی در ضربه های مغزی
- بررسی خصوصيتهای بالينی روشهای درمانی در بيماران مبتلا به بيماريهای دژنراتيو ستون فقرات
- مقايسه تكنيك های جراحی در درمان تومورهای مغزی
 
  محور دوم: بيماری های مغز و اعصاب (نورولوژی)

- بررسی خصوصيات بالينی و درمان استروك
- بررسی خصوصيات بالينی و درمان بيماری های التهابی
- بررسی خصوصيات بالينی و درمان بيماری های صرع

 
  محور سوم: علوم اعصاب پايه

- بررسی مكانيسم اختلالات ايجاد شده در مدلهای نورو دژنراتيو و راهكارهای درمانی آن
- بررسی مكانيسم اختلالات ايجاد شده در مدلهای بيماری صرع و راهكارهای درمانی آن
- بررسی مكانيسم های درد و ضد درد در مدلهای هايپر آلژزی
- بررسی مكانيسم های نوروپروتكشن و مرگ سلول
- بررسی مكانيسم های مولكولی در ايجاد بيماری های MS
 
     
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir