برنامه استراتژیک


 
چشم انداز (Vision)
 
تحقیق در زمینه علوم اعصاب پایه و بالینی جهت تولید علم و ارتقاء روش های تشخیص و درمانی و نهایتا افزایش کیفی سطح سلامت جامعه. 
رسالت (Mission)
 
رسالت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه های زیر می باشد:
* انجام تحقیقات بنیادی در جهت تولید علم و گسترش آن در زمینه   علوم اعصاب.
* انجام پژوهش های بالینی در زمینه ارتقاء روش های تشخیصی و درمانی در حیطه بیماری های داخلی و جراحی علوم اعصاب.
* تربیت محقق توانمند در زمینه علوم اعصاب پایه و بالینی.
* تشویق جامعه فرهنگی و دانشگاهی به امر پژوهش در علوم اعصاب.
 
اهداف سازمانی
 
* توسعه و بکار گیری دانش بشری در زمینه علوم اعصاب
* تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم اعصاب
* جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه
* کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
* توسعه خدمات تحقیقاتی کاربردی
* افزایش توانمندی های تحقیقاتی در سطح ملی و منطقه ای 

 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir