آزمایشگاه کشت سلولی
آزمایشگاه رمز گذاری عصبی
آزمایشگاه توانبخشی عصبی
آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی انسانی
آزمایشگاه Stem Cell

 

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir