مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اسفند 1386 آغاز بکار نمود و در شهریور 1387 بصورت غیر مصوب در بیمارستان شهید چمران به فعالیت خود ادامه داد. با همت اعضای هیئت علمی مرکز و پیگیری مجدانه توسط ریاست مرکز و اعضاء و حمایت رياست محترم دانشگاه این مرکز در خرداد 1392 موفق به اخذ موافقت قطعی از معاونت تحقيقات و فناوری وزارت متبوع شد.

Feature Slides

فراخوان طرح پژوهشی و پایان نامه
مقالات پر استناد و برتر مرکز
مقاله های جدید مرکز


مهلت ارسال خلاصه مقالات جهت همایش بین المللی علوم اعصاب تا 15 مهر 97 تمدید شد.

لینک ثبت نام: http://INF2018.sums.ac.ir
Affiliation مرکز تحقیقات علوم اعصاب:
 
فارسی: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

English: Shiraz Neuroscience Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran