مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اسفند 1386 آغاز بکار نمود و در شهریور 1387 بصورت غیر مصوب در بیمارستان شهید چمران به فعالیت خود ادامه داد. با همت اعضای هیئت علمی مرکز و پیگیری مجدانه توسط ریاست مرکز و اعضاء و حمایت رياست محترم دانشگاه این مرکز در خرداد 1392 موفق به اخذ موافقت قطعی از معاونت تحقيقات و فناوری وزارت متبوع شد.

Feature Slides

اولین مدرسه تابستانه علوم اعصاب شناختی دانشگاه علوم پزشکی شیراز1396-4-20

جهت مشاهده وب سایت و ثبت نام در مدرسه تابستانی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://vu.sums.ac.ir/snrc