مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز از اسفند 1386 آغاز بکار نمود و در شهریور 1387 بصورت غیر مصوب در بیمارستان شهید چمران به فعالیت خود ادامه داد. با همت اعضای هیئت علمی مرکز و پیگیری مجدانه توسط ریاست مرکز و اعضاء و حمایت رياست محترم دانشگاه این مرکز در خرداد 1392 موفق به اخذ موافقت قطعی از معاونت تحقيقات و فناوری وزارت متبوع شد.

Feature Slides

سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز1396-5-21

سمینار دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان فارس در تاریخ 18 و 19 مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز برگزار گردید. شرکت کنندگان در این برنامه در روز قبل از برگزاری کارگاه تهران در آزمایشگاه نقشه برداری مغز شیراز حضور یافتند و با امکانات موجود در مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز آشنا شدند. در این سمینار 27 نفر از دانشجویان دکترای رشته های علوم اعصاب، فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، پزشکی، ارگونومی و فیزیولوژی از شهر شیراز حضور داشتند. مباحث تئوری توسط اساتید دکتر حسین زاده، دکتر کاظمی، دکتر خسروآبادی، دکتر رستمی و دکتر عینالو تدریس شد و قسمت های عملی توسط کارشناسان آزمایشگاه برگزار شد.

در روز اول تکنیک fNIRS و fMRI  بصورت تئوری و عملی، پردازش سیگنال و آنالیز های مرتبط تدریس شد و در روز دوم ابتدا مباحث تئوری و اصول مرتبط با تکنیک EEG/ERP  و انواع روشهای تحریک مغزی مانند tDCS, tACS, TMS  مورد بحث قرار گرفت و سپس روشهای آنالیز داده در EEG و تحریک مغزی بصورت عملی تدریس شد.

هدف از این سمینار، آشنایی پژوهشگران علاقمند با اصول و روشهای مورد استفاده در زمینۀ علوم شناختی و نقشه برداری مغز بود.