اعضای هیئت علمی 
نام و نام خانوادگی: دکتر مجید رضا فرخی      
مرتبه علمی: استاد- رئیس مرکز
مدرک تحصیلی: جراحی مغز و اعصاب با فلوشیپ جراحی ستون فقرات
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
پست الکترونیک: farrokhi_drmr@yahoo.com; farokhim@sums.ac.ir
 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر ناهید اشجع زاده
مرتبه علمی : دانشیار- معاون پژوهشي مركز
مدرک تحصیلی: داخلی مغز و اعصاب
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
پست الکترونیک: ashjazn@sums.ac.ir; nashjazadeh@yahoo.com

 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر موسی تقی پور 
مرتبه علمی : استاد
مدرک تحصیلی: جراحی مغز و اعصاب
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
پست الکترونیک: taghipom@sums.ac.ir

 
نام و نام خانوادگی: دکتر اسداله ظریفکار
مرتبه علمی : استاد
مدرک تحصیلی: فیزیولوژی
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
پست الکترونیک: Zarifkara@sums.ac.ir 


نام و نام خانوادگی: دکتر نگین هادی
مرتبه علمی :استاد
مدرک تحصیلی: پزشکی اجتماعی
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
پست الکترونیک: hadin@sums.ac.irنام و نام خانوادگی دکتر عبدالحمید شریعت 
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: داخلی مغز و اعصاب
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
 پست الکترونیک: Shariat123@gmail.com


 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر سرور اینالو 
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی: داخلی مغز و اعصاب کودکان
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
 پست الکترونیک: sinaloo@sums.ac.ir
 
 
 

نام و نام خانوادگی
: دکتر حمید نعمتی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: داخلی مغز و اعصاب کودکان
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
 پست الکترونیک: meshham5@gmail.com 
 
 
نام و نام خانوادگی: دکتر علی اکبر اسدی پویا 
مرتبه علمی : دانشیار
مدرک تحصیلی: متخصص بیماریهای صرع
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
 پست الکترونیک: aliasadipooya@yahoo.com
 
  
نام و نام خانوادگی: دکتر سینا صالحی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم اعصاب شناختی
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
 پست الکترونیک: sina253@gmail.com

 
  
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد نامی
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری علوم اعصاب شناختی
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
 پست الکترونیک: torabinami@sums.ac.ir
 
 
  

نام و نام خانوادگی: دکتر مجتبی کشاورز
مرتبه علمی : استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری فارماکولوژی
آدرس پستی: شیراز، بولوار شهید چمران،بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
 پست الکترونیک: moj.ph60@yahoo.com
  
  
 
 
 
  
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir