پژوهشگران
 
   


 
  دکتر حمزه شامانی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
سمت: مسئول گروه Stem Cell و آزمایشگاه مرکز
آدرس ایمیل: shamanih@sums.ac.ir
آدرس پستی: شیراز، بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
شماره تماس و دورنگار: 36234508-071


 
    
  دکتر محمد مهدی درودمند

مدرک تحصیلی: دکترای شیمی
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: Doroodmand@shirazu.ac.ir
آدرس پستی: شیراز، بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
شماره تماس و دورنگار: 36234508-071

 
   
 
 
  
دکتر گلناز یدالهی خالص

مدرک تحصیلی: دانشجوی پزشکی
دانشجوی نمونه کشوری در رشته پزشکی و رتبه برتر در گروه علوم پايه
آدرس ایمیل: thornpride1@yahoo.com
آدرس پستی: شیراز، بیمارستان شهید چمران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
کدپستی: 7194815644
شماره تماس و دورنگار: 36234508-071

 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir