کارشناسان
 
        
     
مهشید حسینی

مدرك تحصيلی: كارشناسی ارشد بیوشيمی
سمت: مدیر اجرایی و کارشناس مسئول پیگیری امور پژوهشی و ارزشیابی
شرح وظايف: كليه امور اجرایی، اداری و پژوهشی
شماره تماس: 36234508
ايمیل: hosseini_2m@yahoo.com
 
    مهرناز غلامی

مدرك تحصيلی: كارشناسی ارشد مترجمی زبان انگليسی
سمت: مترجم و رابط وب سایت
شرح وظايف: امور مربوط به ترجمه و رابط وب سایت
شماره تماس: 36234508
ايمیل: mehrnaz.gholami@yahoo.com

  آتنا امیری
 
مدرك تحصيلی: كارشناسی ارشد فیزیولوژی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شرح وظايف: انجام آزمایشات مرتبط
شماره تماس: 36234508
ايمیل: atenaamiri5@gmail.com
  سولماز روشن

مدرك تحصيلی: كارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
سمت: کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری مغز
شرح وظايف: انجام امور آزمایشگاه
شماره تماس: 36234508
ايمیل: solmazr1988@gmail.com
     
 

الهه امیری نژاد فرد

 
مدرك تحصيلی: كارشناسی ارشد ایمونولوژی پزشکی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
شرح وظايف: انجام آزمایشات مرتبط
شماره تماس: 36234508
ايمیل: elahe.amirinejad92@gmail.com
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir