طرح های پژوهشی تصویب شده مرکز

1. بررسی اثر آگماتين بر اختلال حافظه فضايی ناشی از ليپو پلی ساكاريد (LPS)

2. بررسی اثر استرس بی حركتی بر مسير سيگنالينگ MAPK ها در هيپوكامپ موش صحرايی باردار

3. بررسی اثر کتامین بر مراحل اکتساب، تثبیت و به خاطر آوری حافظه مرجع مازآبی موریس و میزان فعالیت Akt در هیپوکامپ

4. بررسی نقش نيتريك اكسيد درون زا بر اكتساب، تثبيت و به خاطر آوری حافظه فضايی و ميزان فعاليت ERK, CaMKII هيپوكامپ در رت نر

5. بررسی اثر آگماتين بر اختلال حافظه و تغييرات ILK ،GSK-3β و BDNF هيپوكامپ ناشی از تزريق درون بطنی STZ در رت

6. بررسی اثر کتامین بر مراحل اکتساب، تثبیت و به خاطر آوری حافظه مرجع ماز آبی موریس و میزان فعالیت Akt در هیپوکامپ

7. بررسی اثر حفاظتی آگماتين در برابر سميت نورونی ناشی از بتا آميلوئيد در نورون های كشت يافته هيپوكامپ

8. بررسی اثرات احتمالی انسولين در برابر اپوپتوز نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y) ناشی از توكسين روتنون به عنوان يك مدل In-vitro بيماری پاركينسون

9. بررسی نقش MAPK ها در اثر حفاظتی انسولين در برابر سميت ناشی از روتنون در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y)

10. بررسی نقش MAPK ها در اثر حفاظتی انسولين در برابر سميت ناشی از روتنون در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y)

11. اثر نوبیلتین بر سمیت ناشی از روتنون در سلول های SH-SY5Y با در نظر گرفتن مسیر MAPK ها

12. بررسی نقش MAPK ها در اثر حفاظتی کورکومین در برابر سميت ناشی از روتنون در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y)

13. اثر نوبیلتین بر سمیت ناشی از 6-OHDA در سلول های SH-SY5Y با در نظر گرفتن مسیر PI3/Akt/GSK3β

14. بررسی نقش مسیرهای PI3/Akt/GSK-3β و ERK در اثر پروتکتیو کورکومین در برابر سمیت ناشی از6-OHDA در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y)

15. بررسی یافته های سیگنالهای میکروامبولیک در مانیتورینگ شریان میانی مغز توسط ترانس کرانیال داپلر سونوگرافی در بیماران سکته مغزی دارای دریچه بیضی باز

16. بررسی اثر درمانی آسپیرین و وارفارین در پیشگیری از سکته مغزی مجدد در بیماران سکته مغزی ایسکمیک دارای دریچه بیضی باز پرخطر بر اساس یافته های کنتراست ترانس کرانیال داپلر سونوگرافی

17. مقایسه اندازه دریچه باز بیضی و تعداد بابلهای عبور کرده از آن در ترانس  ازوفاژیال اکوکاردیوگرافی با تعداد سیگنالهای میکروامبولیک در کنتراست ترانس کرانیال داپلر سونوگرافی در بیماران سکته مغزی ایسکمیک

18. مقایسه شیوع انعقادپذیری در بیماران سکته مغزی ایسکمیک دارای دریچه بیضی باز با گروه کنترل بدون سابقه سکته مغزی

19. تعیین حساسیت سه روش تزریق نرمال سالین آژیته بدون مانور والسالوا، نرمال سالین آژیته با مانور والسالوا و نرمال سالین آژیته و خون بدون مانور والسالوا در کنتراست ترانس کرانیال داپلر سونوگرافی در تشخیص دریچه بیضی باز در مقایسه با تست طلایی اکوکاردیوگرافی

Evaluation of transesophageal echocardiography findings in patients with lacunar stroke,Namazi hospital, between years 2008-2009 .20.

21. بررسی تاثير تزريق سلول های بنيادی در بهبود سکته ی مغزی به روش درون شريانی در موش صحرايی

22. بررسی جنبه های اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری شده در بیمارستان نمازی شیراز- 1389

23. بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی ترانس-ازوفاژیال دربیماران دچارسکته مغزی ایسکمیک در بیمارستان نمازی شیراز درسال 1389

24. بررسی شیوع تنگی عروق اینتراکرانیال در بیماران سکته مغزی ایسکمیک با استفاده از سونوگرافی Transcranial Doppler در سال 1391-1390

25. بررسی سطح سرمی هموسیستین در افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک به عنوان عامل خطر

26. بررسی شيوع افسردگی و اضطراب در بيماران مبتلا به صرع كاذب بستری در بخش مراقبت های ويژه بيماران صرعی بيمارستان نمازی در سال 89-88

27. بررسی شيوع ميگرن و ساير انواع سردرد در بيماران مبتلا به صرع در نيمه اول سال 90 شيراز

28. بررسی كيفيت زندگی مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به صرع ژنراليزه و موضعی و مقايسه آن با گروه كنترل

29. بررسی کیفیت زندگی‌ مرتبط با سلامت در مراقبین بیماران مبتلا به صرع

30. پیش بینی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مولتیپل اسکلوروزیس و تاثير مولفه های تاب آوری, پیروی از درمان و شدت بیماری

31. بررسی علل و پیش اگهی استاتوس اپی لپتیکوس در بزرگسالان

32. بررسی ارتباط اختلالات خواب، افسردگی واضطراب با خستگی در بیماران مبتلابه ام اس بستری دربیمارستان چمران و مراجعه کننده به مطب درسال 1390

33. بررسی نتایج حاصل از مقایسه روش فیکساسیون ستون فقرات با استفاده از پیچ گذاری در مهره شکسته و تکنیکBridging

34. بررسی تاثیر پروفیلاکسی «ترانزامیک اسید» بادوز پایین در اعمال جراحی ثابت کردن ستون فقرات

35. بررسی و مقایسه نتایج درمان شکستگی مهره ناشی از استئوپروز به روش ورتبروپلاستی (PVP) و درمان رایج طبی

36. نتايج فيكساسيون قدامی با استفاده از يك پيچ در شكستگيهای زائده دندانی (اودونتوئيد) مهره دوم گردنی

37. بررسی نتایج استفاده از Peek cage و Acrylic cage در فیوژن گردنی متعاقب دیسککتومی گردن

38. بررسی اثر متیلن بلو در جلوگیری از فیبروز اپیدورال بعد از انجام لامینکتومی و دیسککتومی لومبار

39. مقايسه ميزان درد قبل و بعد از درمان ورتبروپلاستی در شكستگيهای ستون فقرات ناشی از متاستاز بر روی كاهش درد

40. مقایسه میزان درد در مبتلایان به همانژيوم تهاجمی ستون فقرات با اثر فشاری بر نخاع قبل و بعد از درمان

41. بررسی نتايج جراحی فيكساسيون قطعه كوتاه در بيماران مبتلا به اسكوليوز دژنراتيو در سالهاي 1388 تا 1390

42. بررسی نتايج اصلاح كيفوز بدنبال جراحی اسپونديلوز ستون فقرات گردنی در بيمارستان شهيد چمران سالهای 91 -93

43. بررسی اثر امواج الکترومنیتیک کنترل شده بر سلولهای بنیادی مزانشیمال درمحیط کشت دارای ذرات نانوتیوب کربنی و مایع مغزی نخاعی و تحریک تمایز آن در جهت سلولهای عصبی 

44. بررسی پيش اگهی كوتاه و بلند مدت در بيماران با ناپايداري تخريبی ستون فقرات كمری درمان شده توسط دکمپرسیون نخاع كمری و فیوژن خلفی كمری

45. اپیدمیولوژی تومورهای طناب نخاعی در بیماران عمل شده در بیمارستان شهید چمران شیراز

46. بررسی اثر متیلن بلو در کاستن شدت درد و سیر بهبودی در بیماران تحت جراحی فیکساسیون توراسيك و لومبار قرار گرفته

47. بررسی نیاز ارائه مدلی مبتنی بر بستر وب2 برای افزایش راندمان بر فناوری آموزش در اعضای هیئت علمی بالینی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

48. اپيدميولوژی و ريسک فاکتورهای عوارض ونتريکولوستومی در بيماران دچار ترومای مغزی بيمارستان شهيد رجايی 1389-1391

An epidemiological study of cranioplasty patients after traumatic decompressive craniectomy in Shiraz Namazee and Rajaee hospitals from March 2010 till March 2012. 49

50. بررسی اپیدمیولوژیک مصدومان مبتلا به ضربه مغزی شدید بستری شده در بیمارستان شهید رجایی شیراز ۱۳۸۹-۱۳۹۱

51. تاثير سربرولايزين بر پيش آگهي بيماران ضربه مغزي شديد

52. تاثير سلنيوم تزريقی بر پيش آگهی بيماران ضربه مغزی شديد

53. بررسی ارتباط يافته های التهابی CSF با خون محيطی در بيماران تب دار دچار ضربه مغزی

54. تهيه بانک اطلاعاتی جهت بيماران مبتلا به ضربه مغزی بستری در بيمارستان هاي علوم پزشکی شيراز

55. بررسی شیوع و انواع آسیب جسمی و مغزی ناشی از تروما در بیماران مبتلا  به صرع ارجاعی به بیمارستان نمازی و کلینک مطهری در سال 1388

56. بررسی شیوع و انواع آسیب جسمی و مغزی ناشی از تروما در بیماران مبتلا  به صرع ارجاعی به بیمارستان نمازی و کلینک مطهری در سال 1388

57. تعیین خصوصیات دموگرافیک و نوار مغز در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیک جنرالیزه مراجعه کننده به درمانگاه مطهری ازابان 87 تا مهر 89

58. اثر داروهای ضد تشنج بر نوار مغز در بیماران مبتلا به صرع ایدیوپاتیک جنرالیزه مراجعه کننده به درمانگاه مطهری ازابان 87 تا مهر 89

59. تعیین دانش و نگرش دبیران زیست شناسی استان فارس در مورد صرع

60. تعيين اثرات ابتلا يا مواجه به صرع و صرع کاذب به طور همزمان بر تظاهرات صرع کاذب

61. نقش جنسيت در تظاهرات بالينی صرع کاذب

62. تعيين خصوصيات سندرم وست در جنوب ايران

63. تعيين علل تشنجهای کنترل نشده در کودکان

64. سندرم لنوکس گاستاو در جنوب ايران

65. راهكارهای درمان تشنج های كنترل نشده: تشخيص و رفع مقاومت دارويی کاذب و درمان مقاومت های واقعی

66. بررسی ويژگيهای بالينی و دموگرافيک بيماران مبتلا به تشنج استاتوس كاذب در درمانگاه صرع امام رضا و بيمارستان نمازي از 1388-1392

67. بازنمایی شباهت اشکال در کورتکس گیجگاهی تحتانی میمون

68. بررسي تاثیر رژیم ترکیبی توپیرامات و پروپرانولول بر کيفيت زندگي مرتبط با سلامت در بيماران مبتلا به ميگرن در شیراز در سال1389

69. بررسی شیوع گردن درد در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با سایر علایم شایع میگرن

70. بررسی پذیرش پذیری در بیماران مبتلا به صرع مراجعه کننده به درمانگاه صرع شیراز

71. بررسی اپیدمیولوژی صرع میوکلونیک جوانان در فارس

72. بررسی نظرات نورولوژیستهای استان فارس در مورد صرع کاذب

73. نیاز سنجی استفاده از وب 2 در آموزش بالینی توسط اعضائ هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

74. بازنمایی شباهت اشکال در کورتکس گیجگاهی تحتانی میمون

75. مقایسه توانایی تشخیص چهره در بیماران بعد از برداشتن لوب گیجگاهی یکطرفه راست یا چپ

76. تومورهای ساکروم تحت عمل جراحی در مرکز آموزشی درمانی شهید چمران شیراز از سال 1391-1394

77. بررسی میزان بالانس ساژیتال اسپینوپلویک در بیماران دژنراتیو فقرات کمری

78. بررسی نقش مسیرهای PI3/Akt/GSK-3β و ERK در اثر پروتکتیو کورکومین در برابر سمیت ناشی از6-OHDA در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y

79. بررسی نقش MAPK ها در اثر حفاظتی کورکومین در برابر سمیت ناشی از روتنون در نورونهای نوروبلاستومای انسانی (SH-SY5Y)

80. اثر نوبیلتین بر سمیت ناشی از 6-OHDA در سلول های SH-SY5Y با در نظر گرفتن مسیر PI3/Akt/GSK3β

81. اثر نوبیلتین بر سمیت ناشی از روتنون در سلول های SH-SY5Y با در نظر گرفتن مسیر MAPK ها
 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir