پایان نامه ها


1. بررسی و مقایسه نتایج درمان شکستگی مهره ناشی از استئوپروز به روش ورتبروپلاستی و درمان رایج طبی

توسط: زهره مقامی
پایان نامه ارائه شده به دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ درجه دکترای عمومی
استاد راهنما: دکتر مجید رضا فرخی، استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ جراحی ستون فقرات 
این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.
سال: 1391  
 
 
 

 
2. بررسی اثر پایین آمدن فشار چشم با روش های دارویی و جراحی بر فشار ترکیب مایع مغزی نخاعی در مدل حیوانی سگ

توسط: دکتر علیرضا شیخی
پایان نامه ارائه شده به دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ دکترای تخصصی در رشته جراحی مغز و اعصاب
استاد راهنما: دکتر احسانعلی علی بای، استادیار بخش جراحی مغز و اعصاب
 این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.

سال: 1390

 
 

 
3. بررسی یافته های اکوکاردیوگرافی از راه مری در بیماران مبتلا به سکته مغزی لاکونار، بیمارستان نمازی، سال 2009-2008

توسط: فرهاد عمادی
پایان نامه ارائه شده به دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ دکترای تخصصی پزشکی
استاد راهنما: دکتر عبدالحمید شریعت، استادیار گروه داخلی مغز و اعصاب
دکتر پیمان پترام فر، استادیار گروه داخلی مغز و اعصاب
 این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است. 
سال: 1389
 
 
 

 
4. بررسی سطح سرمی هموسیستئین در افراد مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک به عنوان عامل خطر
توسط: دکتر مرتضی فتحی
پایان نامه ارائه شده به دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ دکترای تخصصی در رشته جراحی مغز و اعصاب
استاد راهنما: دکتر ناهید اشجع زاده، استادیار گروه داخلی مغز و اعصاب
دکتر عبدالحمید شریعت، دانشیار گروه داخلی مغز و اعصاب
این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.
سال: 1389

 
 

5. مقایسه نتایج حاصل از روش فیوژن خلفی جانبی و روش فیوژن خلفی بین مهره ای در بیماران مبتلا به درجات I و II اسپوندیلولیستزیس ایستمیک 89-1387

توسط: محمد صادق مسعودی
پایان نامه ارائه شده به دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ دکترای تخصصی در رشته جراحی مغز و اعصاب
استاد راهنما: دکتر مجید رضا فرخی، استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ جراحی ستون فقرات
 این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.

سال: 1389

 
 

 6. مقایسه الگوی ترسیم افراد بهنجار و افراد دارای ضایعه مغزی بر حسب محل ضایعه در هر یک از لوبهای مغزی در آزمون دیداری-حرکتی بندر گشتالت

توسط: زهرا نوری زاده
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
استاد راهنما: دکتر طاهر تیزدست
استادان مشاور: دکتر شهنام ابوالقاسمی- دکتر مجید رضا فرخی
 این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.

سال: 1389

 
 

 7. تعیین اثر متیلن بلو در کاستن از تشکیل فیبروز epidural پس از لامینکتومی در Rat

توسط: دکتر سعید فارغ بال
پایان نامه ارائه شده به دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ دکترای تخصصی در رشته جراحی مغز و اعصاب
استاد راهنما: دکتر مجید رضا فرخی، استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ جراحی ستون فقرات
استاد مشاور: دکتر محمد واسعی، استاد گروه پاتولوژی
 
این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.
سال: 1388

 
 

 8. مقایسه فراوانی سابقه تب تشنج در بیماران تالاسمی ماژور و اینترمدیا با جمعیت سالم شیراز از 1386-1385

توسط: سمانه کریمی
پایان نامه ارائه شده به دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ دکترای عمومی
استاد راهنما: دکتر سرور اینالو، دانشیار بخش کودکان، فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
 این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.

سال: 1388

 
 

 9. بررسی میزان فراوانی مننژیوم راجعه مغزی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز از سال 1362 تا سال 1382

توسط: زینب انصاری
پایان نامه برای اخذ دکترای عمومی
استاد راهنما: دکتر مجید رضا فرخی، استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ جراحی ستون فقرات
 این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.

سال: 1384

 
 

 
10. مقایسه نتایج روشهای جراحی و غیر جراحی در درمان ضایعات تروماتیک ناپایدار ستون فقرات گردنی تحتانی (زیر C3)
توسط: دکتر حسن مطلبی
پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای تخصصی جراحی مغز و اعصاب
استاد راهنما: دکتر مجید رضا فرخی، استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، فلوشیپ جراحی ستون فقرات 
این تحقیق با مشارکت مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز تهیه گردیده است.
سال: 1382

 
 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir