پیوندهای مفید


رديف
پرسشنامه ها
1
2
3
4
5
6
7
8
9فرم پیش پروپوزال طرح های HSR
 
فرم هاي مالي
10
11
12
13
14
15
 16فرم تعهد اموالی نمودن تجهیزات طرح های پژوهشی
17فرم تایید پرداخت همزمان دوقسط طرح های پژوهشی  
 
فرمهاي مربوط به نظارت و داوري طرحهاي تحقيقاتي
18
19
20
21
22فرم تمدید مدت قرارداد
 
فرم مربوط به طرحهاي تحقيقاتي مشترك داخلي
23
24
25تفاهم نامه پروژه های تحقیقاتی چند مرکزی داخلی- درون دانشگاهی
26تعهدنامه فی مابین معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و اعضای هیات علمی
 
فرمهاي مربوط به كميته اخلاق
27
28
29
 
فرمت گزارش پيشرفت ونهايي طرحهاي تحقيقاتي و پاداش مقالات
30
31
32
   
 

متفرقه:


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir