• ارتقاء مرکز تحقیقات علوم اعصاب در سال 1391

رتبه این مرکز از 30 در بین 90 مرکز بیومدیکال 1-3 سال کل کشور در سال 1390 به 9 در بین همان تعداد در سال 1391 ارتقاء یافته است و همچنین در بین 34 مرکز تحقیقات علوم پزشکی شیراز رتبه 11 را دارد.
 
 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir