پیوندهای مفید


انجام پژوهش های پایه در زمینه:


·        حافظه کاری (EEG,ERP and rTMS)

·        مکانیسم های نورونی شناسایی اشیا (Electrophysiology, EEG,ERP, fMRI)

·        بینایی و حرکات چشم در جستجو (Psychophysics, EEG,ERP and rTMS)

·        مکانیسم های نورونی توجه (Psychophysics, EEG,ERP and rTMS)

·       سیستم حرکتی مغز (DBS, Electrocortocography, rTMS )

·       الکتروفیزیولوژی نخستیان با همکاری پژوهشگاه دانشهای بنیادی’IPM’

·       مکانسیم های نورونی تصمیم گیری (EEG,ERP, rTMS and fMRI)


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir