پیوندهای مفید


توانایی های آموزشی:

·       برگزاری دوره دکترای پژوهشی علوم اعصاب شناختی

·        برگزاری سمینار  و کارگاههای آموزشی بین المللی

·        برگزاری دوره های فلوشیپ

·        همکاری اساتید ایرانی که در دانشگاههای دنیا صاحب کرسی هستند و با مرکز در ارتباط می باشند.

 

·        IBRO, International Brain Research Organization

·        Brain science

·        Mechanism of Attention

·        Neuroscience Methods

o   Neurofeedback

o   Transcranial Magnetic Stimulation

o   Event Related Potentials and Brain Mapping

o   Electrophysiology

o   Deep Brain Stimulation

o   Neural data analysis

o   Brain imaging


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir