پیوندهای مفید


ایجاد نقشه مغزی(Brain Mapping) :

با استفاده از EEG مي‌توان امواج را دريافت، ثبت و سپس با استفاده از كامپيوتر تحليل كرد. الكترو انسفالوگرافي كمی (Quantitative ElectroEncephaloGraphy)  وسيله‌اي براي ارزيابي و اندازه‌گيري امواج مغزي و خصوصيات مربوط به آن‌هاست. امواج مغزی را در حالت‌های مختلف چشم بسته، چشم باز و انجام یک تکلیف شناختی مانند خواندن، ثبت کرده، سپس این امواج بوسيله كامپيوتر، برحسب فركانس تفكيك شده و براساس شدت فعاليت در رنگ‌هاي مختلف نمايش داده مي‌شوند (Brain Map).

تصویر برداری عملکردی مغز (fMRI) امکان نشان دادن عملکرد مغز و کورتکس های درگیر در هنگام فعالیتهای شناختی را پدید می آورد و یک نقشه مغزی دقیق از نواحی فعال در یک عملکرد خاص را نمایش می دهد.  fMRI با استفاده از دستگاه MRI با میدان بالا و تجهیزات جانبی و آنالیز های پیشرفته بعد از اسکن مغزی انجام میشود. مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز بعد از تهران دومین مرکز در کشور می باشد که با همکاری مرکز تحقیقات رادیولوژی به این فناوری مجهز است.


 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز - بولوار شهید چمران - بیمارستان شهید چمران - طبقه همکف - مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز 
 تلفن تماس:  07136234508
دورنگار: 36234508-071
کدپستی: 7194815644 
ایمیل: neuroscien@sums.ac.ir